ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးပုံတစ်ပုံကတောင်းဆို (၁၁-၁-၂၀၂၁)

Monday, January 11, 2021 - 13:45

 

 

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးပုံတစ်ပုံကတောင်းဆို (၁၁-၁-၂၀၂၁)

Share it now!